Винова лоза

zastita-vinova-loza-syngenta_1132x637_2_txt.png

Веќе со векови наназад лозовите насади им даваат посебен печат на македонските краеви. Лозарството не е само важна економска гранка, туку е и силно вкоренета традиција. Се поголемите барања на пазарот и растечката понуда на врвни вина, поставуваат пред лозарите барање да секоја година осигуруваат константен и квалитетен принос. Само здраво грозје во есен дава вино кои ги задоволува барањето и на нејпребирливите потрошувачи.

Една од најзначајните компоненти во производството на грозје е секако заштитата на виновата лоза од болести, штетници и плевели. Ефикасната заштита на виновата лоза не е едноставна задача, бидејќи од лозарите се бара знаење за болести и нивни причинители, штетници, механизација и правилно ракување со истата, или примена на сите нив со нивно познавање. На сите овие предизвици како во светски рамки така и во Македонија се повеќе се цени интегрирана заштита на виновата лоза, која стана добра и практикувана пракса на голем дел од лозарите и една од клучните работи во делот на произвоството. 

Поради сите овие работи Syngenta уште еднаш сака да излезе во пресрет на поедноставување на заштитата на виновата лоза со една брошура во која се изнесени најважните проблеми од делот на заштитата во лозарството, односно важни податоци за најважните болести и штетници, и препораки за заштита од истите со примена на средства за заштита на растенијата за ефикасно сузбивање и ефикасна употреба на истите.
Препорачаните средства и програми за прскање речиси во целост се вклопуваат во начелата на интегрираното производство. Долгогодишното искуство во призводството и примената на средствата за заштита, врвниот квалитет од Syngenta, како и богатото искуство се дел кој сакаме да го споделиме со Вас, со крајна цел економична и рационална употреба за поголем успех.

Заштита на винова лоза

Биостимулатор
10,3%
слободних аминокиселина
10,9%
укупних азота (Н)
10%
слободних азота (Н)
Густа течност, браон боје, потпуно растворљива у води
Прочитај повеќе
chevron_left
chevron_right

Пламеница на винова лоза (Plasmopara viticola)

Заштита – наша препорака.
Заштитата треба да се темели на превентивност со квалитетна примена на средствата за заштита. Препорачуваме да се почне со препаратот на база на бакар Нордокс 75 WG во фаза 15-30 cm ластари препораката е Пергадо Ф, потоа непосредно пред цветање и после цветање Орондис Ултра или Ампексио, за потоа да се продолжи во зависност од потребите со Ампексио, Пергадо Ф или Орондис Ултра. Наведените фунгициди може да се применат најмногу три пати со интервал од 10–14 дена, односно 7-8 дена при поволни услови за развој на болеста. 
Интервалите на примена на фунгицидите се прилагодуваат на временските услови и поволните услови за развој на болеста.

plamenac-crna-damkavist-vinova-loza-syngenta_x1132.png

Пепелница на винова лоза (Uncinula necator)

Заштита – наша препорака
Сузбивање на пепелницата на виновата лоза, започнува уште во раните фази и истата зависи од интензитетот на заразата остварена во претходната година. Во почетниот период се препорачува употреба на контактен фунгицид на база на сулфур за во подоцните фази кога ластарите ќе имаат минимално 5-10 cm дасе пристапи со ситемични фунгициди Топас 100 EC, за во подоцнежните фази препорачуваме Динали кој идеално се вклопува како во фенофазите така и во начинот на делување во истите.

pepelnica-zastita-vinova-loza-syngenta_x1132.png

Сиво гниње на грозјето (Botrytis cinerea)

Заштита – наша препорака
За заштита од сиво гниење значајно е да се применат превентивно агротехнички мерки, посебно кај осетливи сорти, правилна резидба како би се овозможил подобар провев, како и правилно ѓубрење. Со заштита треба да се почне одма после цветање односно во прецветување со Хорус или Свич 62,5 WG, потоа треба да се внимава при првото затварање на гроздот, како и во фазата на прошарок до берба каде препораката е Свич 62,5 WG. Третманите треба да се во зависност од условите за инфекција.

Vinova loza zastita

Програма за заштита на виновата лоза од болести

zastita-vinova-loza-od-bolesti-syngenta_1132x730.png

Сив и жолт гроздов молец (Lobesia botrana, Eupoecilia ambriguella)

Заштита – наша препорака
Првата генерација иако од година до година може да не направи големи економски штети истата треба да се прати и навремено да се реагира со помош на феромонски мамци. За првата генерација нашата препорака е Карате Зеон, додека за наредните генерации третирањето најчесто се прави кон крајот на интензивниот лет на пеперутките, односно кога летот е во опаѓање се до времето пред непосредното излегување на гасениците. За сузбивање на овие штетници потребно е доста пратење како и третман со високо квалитетни инсектициди со кои ќе се изврши добра покриеност на целото растение. Нашата препорака е Афирм 095 SG кој е инсектицид од новата генерација на инсектициди кои целосно ги оправдува очекувањата.

zolti-molci-zastita-vinova-loza-syngenta_x1132.png

ЗАШТИТА НА ВИНОВА ЛОЗА

zastita-vinova-loza-syngenta_x1132_pz.png