Affirm

Инсектицид

Производ за заштита на растенијата

Составот:
9,5 g/kg
emamectin benzoate
Формулација:
Водорастворливи гранули (WG)