Ampligo 150 ZC / Амплиго

Инсектицид

Составот:
100 g/l
chlorantraniliprol
50 g/l
lambda cihalotrin
Формулација:
Мешавина од концентрирана суспензија SC и капсулирана гранула (ZC)