За нас


Постигнувањето на високи и стабилни приноси во одгледувањето на зеленчукот треба да овозможи враќање на вложеното и добра заработка.
Производството на зеленчукот може да биде загрозено од разни фактори во сите фази. Една од важните причини за намалување на приносите и за влошување на квалитетот на плодовите може да биде лошиот избор на хибридот, но и предизвикувачите на растителни болести, штетниците и плевелите. Целта на оваа публикација е да се презентира нашето портфолио со хибриди и да се укаже на економски важните заболувања и штетници и мерките од борбата при користењето на оригиналните Syngenta производи.
Мерките за сузбивање се во целосна согласност со принципите за интегрална заштита на растенијата и добрата земјоделска пракса.
Со долгогодишното искуство во производството на семиња, средствата за заштита на растенијата и примената во пракса Syngenta стекна богато искуство кое на овој начин сака да го сподели со Вас, со цел нивна што поекономична и порационална употреба.

Секогаш со вас!

Компанијата Syngenta е водечка светска групација во подрачјето на земјоделската дејност. Посветена е на долготрајно земјоделство, т.е. на обработување на земјата мислејќи на идните генерации. За тоа помага на повеќе начини, на пример за самото зголемување на производството се заснова врз иновативни истражувања и нови технологии. Групацијата произведува два главни вида производи: производи за заштита на семето и принос. Така им помагаат на земјоделците ширум светот да го подобрат квалитетот и да го зголемат квантитетот на приносот.
 
Во следните 20 години, населението во светот ќе се зголеми за уште околу две милијарди луѓе, но ќе се зголеми и побарувачката за храна со поголема хранлива вредност, на пример, во Кина каде во исхраната сè повеќе вклучуваат месо.

Во многу региони на светот има сè помалку обработливо земјиште и вода. Затоа, идните генерации ќе мора да произведуваат поголеми количини храна и крма за животните од природни извори коишто ќе бидат на располагање. Ќе биде потребно да се продолжи и производството на влакна, како памукот, но и на приноси за употреба во производството на гориво, како што е биоетанол. Земјоделството мора постојано да се грижи и за заштита на животната средина. Треба да се намалат „гасовите од стаклените градини“ и воедно да се заштити природниот биотоп пред да настанат промени во обработливото земјиште.

Нашата визија и намери "Спроведување на растенијата потенцијал за живот".

Следејќи го трендот каде што земјоделството се повеќе се потпира за одржлив развој, се однесува на животната средина и квалитетот на храната. ► Како да ги развиваме нашите бизнис во земјоделството, дух и идентитет, преку подобрување на приносот и ефикасноста на одржливо земјоделство, ослободување на потенцијал на растенија преку иновативни истражување и развој. ► Одржливо земјоделство е комплексна активност која е постојано се развива и вклучува активности за усогласување со:
► Климатски услови
► Агро-еколошки услови (вода, ѓубрива, средства за заштита на растенијата ...)
► Економски услови (цените на стоки и материјали ....)
► Прописи (ГМО ...)
► На квалитетот и следливост на производството

Нашата кампања "Спроведување на растенијата потенцијал за живот": Да се ​​подобри приносот и квалитетот Одржливо земјоделство.

Syngenta обезбедува:
► Иновации во земјоделството, преку врвни решенија и технологија
► Профитабилно земјоделско производство и економија фарми
► Едноставен и прилагодени решенија
► Хумано земјоделство и човечки односи со партнери

Syngenta е посветена да биде водечка компанија во технологија, производи, експерти и услуги - со цел за поддршка на земјоделците и omogućimaksimalno користење принос потенцијал на растителни видови.