Овошки

Производството на овошје спаѓа меѓу најсложените земјоделски гранки. Овоштарите мора да почитуваат бројни побарувања кои влијаат врз нивната успешност. Пазарот на овошје е безмилосен и успеваат само најдобрите. За да успее, на овоштарот од една страна му треба добра продажна стратегија потпомогната
..
 со додадени вредности на неговите производи, а од друга страна квалитетен и голем принос што претставува основа за добар настап на пазарот. Побарувањата за квалитет бараат од овоштарот добра технолошка основа, познавање и разбирање на болестите, штетниците и средствата за заштита на растенијата, како и на нивната соодветна примена.

Детали...