Безбедносни податоци (MSDS)

prskanje-povrca-syngenta

Како општествено одговорна компанија за сите учесници во сообраќајот и примената на средства за заштита на растенијата, заштита на животната средина и корисни организми, Syngenta во Северна Македонија објавува безбедносни листови (Safety Data Sheet) на македонски јазик на својата веб-страница, за своите препарати регистрирани во Северна Македонија.
На овој начин, сите учесници во трговијата со производи за заштита на растенијата можат да ги имаат сите информации за безбедно ракување, ризици при транспорт, складирање и примена, како и одговор во инцидентни ситуации.

Безбедносни податоци (MSDS) на македонски јазик:
Последна промена: септември 2023 година.

 

MSDS дел I

MSDS дел II